In English

Purification of process water from paint manufacturing - A study of the possibilities to a future purification plant

Rening av processvatten från färgtillverkning - En kartläggning av möjligheterna till en framtida reningsanläggning

Sofie Kristensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26.

CPL ID: 199679

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek