In English

Luftdistribution i större kanalsystem-En mätstudie

Air Distribution in Large Air Duct Systems-A Measurement Study

Ralf Vestman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 75 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik, ISSN 9986986; 2003:02, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Det ställs omfattande krav på analys av byggnaders driftekonomi och på att genomföra olika typer av energieffektivisering. Åtgärdsförslag för luftdistributionssystem, som skall ligga till grund för omfattande energieffektivisering baseras i många fall på OVK, som står för obligatorisk ventilationskontroll. Därmed fordras att mätningarna är tillförlitliga och att kvaliteten på mätresultaten är goda. Hur och var i kanalsystemet ska man mäta för att erhålla rätt värden? När man idag mäter, enligt gällande rekommendationer, har man vid det tillfället stora möjligheter att fa kvalitativa mätunderlag? Arbetet behandlar två frågeställningar; Frågeställning 1. Vilka möjligheter och problem föreligger om det i ett befintligt större luflbehandlingssystem med god noggrannhet önskar kvantifiera lufiflöden? Frågeställning 2. Vid projektering används tillgängliga projekteringsdata gällande engångsförluster vid strömningshinder såsom dimensionsförändringar, böjar, förgreningar samt spjäll. Med uppmätta tryckdifferenser och lufiflöden kan man belysa om i litteraturen tillgängliga engångsförluster är tillämpbara? Den första delen av rapporten innehåller information om det aktuella mätobjektet, ett luftdistributionssystem i ett sjukhus. Mätinstrument, mätteknik och mätfel beskrivs. Tyngdpunkten i rapporten redovisar en förhållandevis omfattande mätstudie av ett valt kanalsystem. 1 kanalsystemet har mätningar av luftflöden och tryck utförts. Specialstudier över strömningstekniskt intressanta komponenter såsom dimensionsförändringar, böjar, förgreningar samt spjäll har även studerats. Mätresultaten visar att det är svårt, i princip omöjligt, att med god noggrannhet bestämma lufiflöden i systemet. Den främsta orsaken till detta är att det saknas fasta flödesdon i systemet. Fasta, väldefinierade flödesdon monterade i huvudkanalerna, skulle ge möjligheterna till att bestämma totala luftflöden och att projekterade delfiöden i systemet erhålls,

Nyckelord: Luftdistribution, kanalsystem, tryckdifferenser, luftflöden, lufthastigheterPublikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek