In English

Arbete på bryggan rörande 500-meterszonen - en undersökning om vilka uppgifter som utförs

Niklas Nyström ; Tobias Dahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 52 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Offshoreindustrin på Nordsjön sysselsätter ett stort antal offshorefartyg med olika uppdrag för att stödja produktionen av olja och gas. Prospektering av nya oljefyndigheter, bogsering av installationer och att förse installationer med förnödenheter är några av de uppgifter offshorefartyg utför. För att genomföra arbetsuppgifter säkert, använder offshorefartyg och installationer sig av North West European Area Guidelines. Riktlinjer för hur arbeten skall utföras säkert och för att undvika olyckor som kan skada både människa, miljö och ekonomi. Kollisioner mellan offshorefartyg och installationer sker ändå, med varierande konsekvenser. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad som sker på bryggan, ombord på ett offshorefartyg när det skall utföra arbete intill en installation. Rapporten är tänkt att ligga till grund för framtida arbeten som syftar till att öka säkerheten inom branschen. Som datainsamlingsmetod har gruppintervjuer utformade som fokusgrupper använts. Fokusgrupper anordnades med däcksbefäl som är yrkesverksamma ombord på offshorefartyg. Deltagarna diskuterade ämnet och frågor som framfördes av en moderator. Fokusgrupperna gav undersökningen indata i form av tankekartor och ljudupptagningar. Analysen av data genomfördes med hierarkisk uppgiftsanalysmetod. Resultatet presenteras i fem hierarkiska diagram som visar vad som sker på bryggan när ett fartyg skall utföra arbete vid en installation. Resultatet visar generellt vad som sker på bryggan när fartyget förbereds för att gå in i 500-meterszonen, vid angöring mot arbetsposition, på arbetsposition och vid lämnande av 500-meterszonen.

Nyckelord: säkerhetzon, 500-meterszon, offshore, offshorefartyg, HTA, hierarkisk uppgiftsanalys, brygga, bryggteamPublikationen registrerades 2014-04-15. Den ändrades senast 2014-04-15

CPL ID: 196768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek