In English

Analys av incidenter rörande DP-operationer inom "500-meterzonen" - En studie baserad på incidenter under 2008-2009

Lucas Ivarsson ; Johan Vendelstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 36 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete är en undersökning av The International Marine Contractors Association (IMCA) statistik rörande operationer med dynamisk positionering (DP) inom 500-meterzonen. Statistiken har sedan jämförts med resultaten från en enkät som skickats ut till berörda nautiker och personal i land. I enkäten har deltagarna fått ge sin personliga uppfattning om hur fem övergripande kategorier för orsaker till incidenter, härledda ur IMCAs inrapporterade material, bör rangordnas efter vilken kategori som anses mest trolig att orsaka en incident. Resultatet visar på en skillnad vad gäller operatörens roll i IMCAs statistik och vad som upplevs inom offshore-industrin. Samma resultat återfinns oavsett hur lång arbetslivserfarenhet man har av DP och oavsett om man arbetar till sjöss eller på en säkerhetsavdelning i land.

Nyckelord: DP, Dynamic positioning, incidenter, IMCA, offshorePublikationen registrerades 2014-04-15. Den ändrades senast 2014-05-08

CPL ID: 196766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek