In English

Faktorer som påverkar svenska tankrederiers val av nybyggnationsvarv - Är priset den avgörande faktorn?

Factors influencing Swedish Tanker Shipping Companies choice of shipyard for new-building - Is the price the main factor?

Göran Luft ; Richard Fürst
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 48 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Att bygga ett fartyg är en stor investering av både pengar och tid. Innan fartygsbyggnationen påbörjas är det därför av yttersta vikt för köparen att noggrant planera och göra förberedelser på var, när och hur fartyget ska byggas. Fartygsbyggnation är en global industri men där ett antal länder står för större delen av marknaden. Vad är det som påverkar köparen att bygga sitt fartyg på ett specifikt varv eller i en specifik nation? Studien riktar in sig på att undersöka hur olika faktorer påverkar svenska tankrederiers val av nybyggnationsvarv vid fartygsköp. Rapporten är skriven på svenska och avgränsad till att behandla svenska rederier inom tanksjöfarten. Hur påverkar olika faktorer valet av varv och är priset den avgörande faktorn? Rapporten grundar sig huvudsakligen på insamlad information från utförda intervjuer med svenska rederier. Resultatet från intervjustudierna påvisar att priset har en mycket stor betydelse för valet av varv. Andra faktorer som av rederierna ansågs högt värderade var varvsrykte och tidigare relation med varv. Majoriteten av de intervjuade rederierna sade sig ha byggt flertalet av sina fartyg på samma varv som de tidigare använt. Det är av stor betydelse om rederiet känner till ett varv sedan tidigare. Att de varit nöjda med varvets procedurer och slutresultat, utgör en viktig grund till att de på nytt skulle välja att bygga på samma varv som tidigare. Då svenska redare avser att köpa nytt fartyg är det vanligt att de kontaktar andra svenska redare för att utbyta erfarenhet angående olika fartygsvarv. Detta visar betydelsen av ett varvs goda rykte för att kunna erhålla nya kontrakt. Ytterligare faktorer som vid en fartygsbyggnation påverkar valet av varv är varvets miljöpåverkan och arbetsförhållanden. Dessa faktorer och fler behandlas vidare i denna rapport.

Nyckelord: fartygsbyggnation, nybyggnationsvarv, val av varv, svenska tankrederierPublikationen registrerades 2014-03-14.

CPL ID: 195017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek