In English

Vattenvolym och salthalt i Göta älvs estuarium. - Hur barlastvatten kan spridas från Göteborgs hamn

Water volume and salinity in the estuary of Göta river. - How ballast water can spread from the port of Gothenburg

Andreas Green
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 41 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Stora mängder barlastvatten transporteras runt i världen och släpps ut i hamnar där det kan skada miljön och leda till stora problem. För att begränsa dessa skadeverkningar tog IMO år 2004 fram en konvention vars syfte är att reglera utsläpp av barlastvatten, Barlastvattenkonventionen, vilken fortfarande inte trätt i kraft. Innan konventionen har trätt i kraft kommer mängden utsläppt barlastvatten gradvis att öka på grund av den globala handelns ökande tendens. Efter konventionen har trätt i kraft kommer lika stora mängder barlastvatten släppas ut men det är då renat. Det vatten som släpps ut kan bli kvar i hamnen eller transporteras iväg med strömmar. Syftet med denna studie var att klargöra var vattnet kan ta vägen om det släpps ut i Göteborgs hamn. Detta ledde till frågan om hur olika vattenmassors egenskaper och rörelser i hamnområdet och skärgården påverkar en utsläppt vattenvolym. För att komma fram till ett resultat studerades teorier om hur vatten späds ut och sprids och mätdata över ström, temperatur och salthalt samlades in och analyserades. På grund av komplexiteten i frågan avgränsades studien till att behandla sötvatten i ytskiktet under en månads tid. Resultatet visar att vattnet i hamnområdet är kraftigt skiktat på grund av den stora variationen i salthalt och att det finns stora variationer i strömmens riktning och hastighet men att det procentuellt sett finns störst möjligheter för en vattenmassa att transporteras västerut, ut från hamnområdet, för att sedan transporteras norrut längs den svenska kusten.

Nyckelord: Barlastvatten, spridning, spädning, ström, salthalt, Göteborgs hamn.Publikationen registrerades 2014-03-14. Den ändrades senast 2014-03-18

CPL ID: 194986

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek