In English

STCW-konventionen - en tolkningsfråga? En studie kring tolkningsfriheten av STCW-konventionen gällande behörigheter för befälhavare ombord på fartyg som understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart.

Differences in interpretations of the STCW convention. A study of the STCW-convention and the interpretation of the convention regarding certificates for masters operating on vessels less than 500 gross tonnage on near-coastal voyages.

Victor Gärdehed ; Philip Winberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 48 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Arbetet är en explorativ studie kring den tolkningsfrihet av STCW-konventionen, Manilla, som länder tillåts göra för obligatoriska minimikrav vid utfärdande av certifikat för vakthavande befäl och befälhavare på fartyg understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart. Studien undersöker och redogör för skillnader mellan Sveriges och Danmarks tolkningar av konventionen. Genom fallstudiemetod med kvalitativa intervjuer lyfts svensk sjöfarts näringslivs- och sjöfartsmyndighets åsikter fram kring Sveriges tolkning av konventionen och sätts i perspektiv till den danska tolkningen. Detta för att kunna beskriva hur den svenska sjölagstiftningen skapar stora konkurrensnackdelar för svenska rederier verksamma inom den havsbaserade vindkraftsindustrin. Om svensk sjöfart överhuvudtaget ska kunna vara med och konkurrera med utländska aktörer om den snabbt växande vindkraftsmarknaden, som kommer innebära stora möjligheter för arbetstillfällen och en lukrativ svensk sjöfart, krävs en ändring i lagen och det snarast.

Nyckelord: STCW-konventionen, Havsbaserad Vindkraftsindustri, Sjöfart, Närfart, Näringsliv, Redareföreningen, Transportstyrelsen, Danish Maritime Authority, Sverige, Danmark, SjölagPublikationen registrerades 2014-03-14. Den ändrades senast 2014-03-14

CPL ID: 194973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek