In English

Framtagande av verktyg för verifiering av kvalitetssäkringen av fogningsprocesser för karossfabriken, Volvo Cars, Torslanda

Erik Simonsson ; Jens Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Karossfabriken i Torslanda är en del av Volvo Cars Torslanda och är ansvariga för sammansättningen av karosser i Torslanda fabriken. Eftersom automationsgraden i fabriken är hög genomförs dagligen kontroller för att säkerställa produktkvaliteten på karosser och dess delkomponenter. Utförandet av kontrollerna bygger på krav som ställs i styrande dokument. Dessa dokument beskriver hur kontrollen genomförs och med vilken frekvens. Den interna verifieringen av kvalitetskontrollerna gentemot gällande styrande dokument är idag bristfällig. Arbetet har gått ut på att ta fram en metod för att förbättra den interna verifieringen. En sammanställning av kraven i de styrande dokumenten har genomförts. En analys genomfördes för att ta reda på var inom företaget behovet av verifiering gällande kvalitetskontroller var som störst gentemot styrande dokument. Utifrån denna analys identifierades fyra stycken avdelningar, teknik-, montering-, kaross- och kvalitetsavdelningen inom karossfabriken. Utifrån de identifierade avdelningarna identifierades sedan ett flertal kvalitetsrelaterade behov i organisationen genom intervjuer. En analys genomfördes på de identifierade behoven. Resultatet av analysen resulterade i en förbättringsplan, en kontrollplan. Resultatet av analysen resulterade även i förslag gällande implementering och användning.

Nyckelord: Punktsvetsning, Kvalitetssäkring, ProvningsplaneringPublikationen registrerades 2014-01-15.

CPL ID: 192560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek