In English

Takttidens, materialfasadens och instruktionernas påverkan på monteringsprocessen med avseende på kvalitet, produktivitet och montörens sinnesstämning

The tact time, material facade and instruction affect on the assembly process regarding quality, productivity and operator mood

Gustav Franzén ; Anna Johansson ; Anna Landström ; Karin Larsson ; Dan Li ; Camilla Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-09-11. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 183088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek