In English

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

How independent actors can obtain synergitic effects in logistics coordination - a qualitative study of a chemical company

Alda Hanjalic ; Emma Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:063, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Logistik fått en allt viktigare roll i dagens rationaliseringsarbete eftersom många av effektivitetsvinsterna ligger i gränssnitten mellan olika avdelningar och aktörer i värdeflödet. Därmed är det av intresse att studera huruvida aktörer kan erhålla synergieffekter genom samordning inom logistiksystemet. Då varje aktörs logistiksystem är unikt så har studien utförts i samarbete med en global kemikoncern på en utav deras fabriksområden. På området verkar i dagsläget sex oberoende aktörer, varav tre tillhör den aktuella koncernen och därmed är de som ligger i fokus för studien. De övriga aktörerna likväl de aktiviteter som inte är kopplade till logistiken har exkluderats ur studien. Utifrån det här intresset och samarbetet så har följande syfte formulerats: ”Syftet med studien är att utreda vilka potentiella synergieffekter som kan erhållas vid en samordning av aktiviteter och resurser inom logistikhantering mellan aktörer, som i dagsläget arbetar mer eller mindre isolerat ifrån varandra”. Genom en kombination av litteratursökningar med fokus på Lean och Nätverksmodellen samt en kvalitativ studie i form av datainsamling, flertalet intervjuer, noggranna observationer, processkartläggning samt en benchmarking har en analys gjorts. Analysen har lett fram till ett flertal rekommendationer där förbättringspotential finns samt förväntade synergieffekter som rekommendationerna kan resultera i. Den primära slutsatsen är att koncernens aktörer bör utöka arbetet med Lean, implementera slottider samt främja det organisatoriska lärandet för att tillsammans utforma ett nätverk med starka aktivitetslänkar, aktörs- samt resursband.

Nyckelord: synergieffekter, logistiksamordning, processkartläggning, Nätverksmodellen, Lean, organisatoriskt lärandePublikationen registrerades 2013-07-09. Den ändrades senast 2013-07-10

CPL ID: 180051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek