In English

Abnorma vågor – ett problem för sjöfarten? En studie i förekomst, effekter och prognostisering

Rogue Waves – A problem for shipping? A study in occurrence, effects and prognostication

Martin Vildinge ; David Thorsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 49 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Sjömän har under hundratals år nästan alltid mötts av öppen skepsis när de har berättat om möten med abnorma vågor. Detta kom dock att förändras under senare delen av 1900-talet. Under arbetet med att framställa den här rapporten har en litteraturstudie av den senaste forskningen som rör abnorma vågor bedrivits. Rapporten beskriver fenomenet med abnorma vågor och redogör för i vilken omfattning de förekommer i världens hav. Rapporten visar i vilka områden där man löper störst risk för att möta en abnorm våg, samt vilka skador ett sådant möte kan resultera i. Vidare beskrivs pågående arbete med att skapa en säkrare tillvaro för fartyg och offshore-installationer. Detta arbete bedrivs dels med att skapa säkrare konstruktioner, och dels med att skapa verktyg för att kunna prognostisera förekomsten av abnorma vågor. Den här rapporten visar att forskningen som rör abnorma vågor under de senaste åren börjat bedrivas på en mer omfattande nivå, men också att mycket står kvar att göra. Arbetet för att kunna prognostisera abnorma vågor är inte färdigt, och det är viktigt att det fortskrider. Vidare måste vetenskapen producera en enhetlig bild av vilka faror fenomenet med abnorma vågor egentligen utgör; detta för att sjöfartsnäringen skall kunna ta ställning till om nuvarande konstruktionsregelverk bör revideras.

Nyckelord: Abnorm våg, monstervåg, vågstatistik, vågprognostiseringPublikationen registrerades 2013-07-09.

CPL ID: 180026

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek