In English

Underhåll av SCR-anläggningar ombord - Intervjubaserad undersökning av operatörer och leverantörers erfarenheter och åsikter kring underhåll av marina SCR-anläggningar för att identifiera områden som kräver särskild utbildning av ombordpersonalen

On board maintenance of SCR-installations - An interview-based study documenting some experiences and opinions from operators and suppliers concerning the maintenance of marine SCR-installations in order to identify special training needs of the on board personnel

Tobias Olsson ; Mikael Norder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Installation av SCR-anläggningar ombord på fartyg utgör ett realistiskt sätt att anpassa ett fartygs NOx-utsläpp till Tier III-reglerna som angetts av FN-organisationen IMO. Tidigare forskning tyder på ett behov av ytterligare utbildning av operatörerna ombord för att garantera säker drift av dessa anläggningar. Syftet med studien är att undersöka lämpligt innehåll för en SCR-specifik utbildning och etablera detta i erfarenheter från både operatörer och leverantörer. Studien använder semi-strukturerade intervjuer för att undersöka vilka underhållsarbeten knutna till anläggningen som kan underlättas av ytterligare teoretisk kunskap hos operatören. Resultatet motsäger delvis tidigare examensarbete genom att fastställa att den tekniska kompetens som krävs för grundläggande underhåll av SCR-installationen omfattas av den allmänna ingenjörsbakgrunden. Det framgår dock av studien att operatörerna kan dra nytta av ytterligare utbildning inom SCR-relaterad kemi för att lösa de mer komplexa problemen i relation till katalysatorns tillstånd samt för den allmänna förståelsen av anläggingen. På grund av den begränsade mängden insamlad data är slutsatsen spekulativ. Ytterligare forskning skulle kunna bedrivas genom att utveckla ett verktyg som operatörerna kan använda för att enklare kunna utvärdera tillståndet hos katalysatorn.

Nyckelord: SCR, underhåll, kvalitativ, Tier III, NOx, marina utsläpp, operatör, utbildningPublikationen registrerades 2013-07-09.

CPL ID: 180024

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek