In English

En jämförande litteraturstudie av flyg- och sjöolyckor

A comparative literature study of aviation and shipping accidents

Gustav Bergström ; Richard Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 33 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport syftar till att svara på dessa frågor: finns det skillnader i hur olyckor utreds och finns det skillnader i hur skuld fördelas mellan luft-­ och sjöfart? I Sverige kallas myndigeheten som utreder olyckor inom luft-­ och sjöfart för Statens Haverikommission (SHK). Denna rapport följer fyra utvalda fall som har blivit utredda av SHK och vidare fram till eventuella domar i domstol. Författarna till denna rapport valde två sjöolyckor och två luftolyckor som anses vara jämförbara på grund av vad som skett. Det har tittats på haveriutredningar med hjälp av olycksmodeller. Olycksmodellerna studerades för att kunna få en djupare insikt i hur utredare har tänkt och jobbat med fallen. Resultaten visar att SHK aldrig fördelar skuld till inblandade parter, vilket gör det svårt för författarna av denna rapport att dra några slutsatser rörande skuldfördelning med hjälp av SHK:s rapporter. Det har också framkommit att inga åtal mot piloter har väckts under den valda tidsintervallen, vilket gör det omöjligt att jämföra domar mellan de två branscherna.

Nyckelord: olyckor luftfart, olyckor sjöfart, jämförelse, olycksmodeller, skuldfördelningPublikationen registrerades 2013-07-09.

CPL ID: 180020

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek