In English

Transfer av petroleum – användande av checklistor

Transfer of petroleum – usage of checklists

Judit Burgmann ; Gabriella Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 58 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Checklistor används inom olika industrier för att säkerställa att kritiska moment i ett arbete utförs korrekt för att undvika misstag. Vid transfer av petroleumprodukter mellan fartyg och oljedepåer används en av OCIMF och ICS utfärdad checklista, Ship/Shore Safety Checklist. Denna rapport undersöker utformningen och användningen av Ship/Shore Safety Checklist genom en jämförelse mellan checklistan och allmänna rekommendationer för utformning av andra checklistor samt en enkätundersökning där respondenterna fått svara på frågor angående användning och utformning. Undersökningen skall resultera i ett förslag för hur säkerheten kan förbättras vid användning av Ship/Shore Safety Checklist. Parallellt undersöktes utformning av liknande checklistor för transfer av petroleumprodukter samt Göteborgs Hamns utbildning Grön bunkring, även dessa i en enkätundersökning. Grön bunkring är ett koncept som togs fram för att förhindra ett bunkringsförbud i Göteborgs hamnområde och närliggande farvatten. Konceptet ska öka säkerheten vid bunkring och därmed minska risken för utsläpp. Arbetet visade att ”Ship/Shore Safety Check-­‐List” har brister i utformningen. Detta tydliggjordes både av jämförelsen med rekommendationer för andra checklistor samt enkätundersökningen. Därav föreslås att checklistan delas upp i mindre delar, där de viktigare punkterna (s.k. re-­ check punkter) sammanfattas under en egen rubrik. Enkätundersökningen visade även att flera av de tillfrågade saknar förståelse för det juridiska ansvaret undertecknandet av checklistan medför. Detta ledde till ett förslag om att en internutbildning om checklistor skulle öka säkerheten. Denna utbildning skulle i så fall vara utformad liknande utbildningen för Grön bunkring. Vidare ges förslag till fortsatt forskning.

Nyckelord: Transfer av petroleum, checklistor, Grön bunkring, tankfartyg, ISGOTT, ”Ship/Shore Safety Check-­‐ List”, oljehamn, säkerhet vid lastoperationer.Publikationen registrerades 2013-07-09.

CPL ID: 180007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek