In English

Befälhavarens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön ombord

The Masters Effect on the Psychosocial Work Environment on Board

Fredrik Ask-Wannerud ; Per Bergqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 33 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med studien har varit att undersöka om och i så fall hur befälhavaren påverkar den psykosociala arbetsmiljön ombord samt vilka möjligheter han/hon har att förbättra den. Arbete till sjöss skiljer sig på många sätt från arbete iland och höga krav ställs på fartygets befälhavare som är den högste ledaren ombord. I studien så användes så kallade ostrukturerade fokusgrupper där både sjökaptensstudenter och aktiva sjömän deltog. Frågorna som användes var: • Påverkar befälhavaren den psykosociala arbetsmiljön ombord? • Vilka ledaregenskaper hos befälhavaren påverkar främst den psykosociala arbetsmiljön? • Vad kan befälhavaren göra för att påverka den psykosociala arbetsmiljön ombord i positiv bemärkelse? Svaren som gavs av fokusgrupperna delades in i fem olika kategorier: Hög pondus med ett tydligt och rättvist ledarskap, Engagerad i gruppens välmående, Delegerande och med en förmåga att engagera, Uppmärksam och involverad i varje individs utveckling och slutligen Visar uppmuntran och uppskattning. Dessa visade sig stämma överens på flera punkter med de teorier som presenterats i rapporten. Dock stämde det speciellt väl överens med ledarskapsteorin Transformellt ledarskap. Kopplingar kan också göras till vilken påverkan man har på sina arbetsuppgifter och vilken grad av socialt stöd man får.

Nyckelord: Befälhavare, ledarskap, psykosocial, arbetsmiljö, grupputveckling, Transformellt ledarskapPublikationen registrerades 2013-07-09. Den ändrades senast 2013-07-09

CPL ID: 179994

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek