In English

Säkerhetsövningar –en jämförelse -En studie av säkerhetsorganisationer ombord och iland samt vilka lärdomar som kan utbytas

Safety drills –a comparison -A study on safety organisations onboard and ashore and what lessons that can be exchanged

Fredrik Andersson ; Alexander Wramler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Fartyg i handelsflottan befinner sig ofta långt ifrån land och kan därför inte räkna med omedelbar hjälp. I en nödsituation är säkerheten beroende av besättningens egna färdigheter. Detta arbete är en jämförelse av övningar mellan olika säkerhetsorganisationer iland och till sjöss. Detta i syfte att förbättra övningar och övningskoncept framförallt till sjöss.

Nyckelord: Marin säkerhet, beredskap, säkerhetsövningarPublikationen registrerades 2013-07-09. Den ändrades senast 2013-07-09

CPL ID: 179990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek