In English

Hantering av sewage inom handelssjöfarten - En fördjupning i dess problematik

Handling of sewage within the merchant shipping - An investigation regarding its issues

Anders Hedberg ; Jonas Lengquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 59 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Utsläpp av obehandlad sewage påverkar det marina ekosystemet negativt genom att utgöra en patogen risk samt vara en bidragande orsak till övergödning. Omfattande studier har gjorts för hantering av sewage inom kryssningsbranschen, men undersökningar riktade mot handelssjöfarten finns oss veterligen inte. Det finns ett stort internationellt intresse för studier likt detta examensarbete, men av uppenbara praktiska skäl skrivs detta arbete på svenska. Hantering av sewage ombord på fartyg regleras internationellt i MARPOL Annex IV, vilket saknar tydliga direktiv för hur Sewage Treatment Plant skall dimensioneras utifrån antalet ombordvarande personer. Regelverket saknar även direktiv för hur representativ provtagning skall utföras med avsikt att kontrollera efterlevnad av utsläppskraven för behandlad sewage. Ledande frågor blir då vilken problematik detta föranleder vid hantering av sewage, samt hur förutsättningarna ser ut för dagens Sewage Treatment Plants att klara utsläppskraven. Examensarbetets resultat, vilket bygger på enkätsvar från fartyg och intervjuer med övriga inblandade parter, bekräftar att de påtalade regelmässiga bristerna är aktuella problem. Det visade sig saknas standardiserade dimensioneringsdata inom både regelverk och bransch, samt vara en obefintlig efterlevnadskontroll av utsläppskraven. Som en följd av detta, i kombination med bristande kunskap kring hantering av sewage och dess regelverk, visade sig en betydande andel av de medverkande fartygens anläggningar vara underdimensionerade. Ett fåtal fartyg visade sig till och med ha anläggningar installerade som är direkt felaktiga i förhållande till gällande regelverk. Utifrån tillgänglig bakgrundsdata i kombination med presenterade resultat, dras slutsatsen att den enskilt största bidragande faktorn till problematiken kring hantering av sewage är avsaknaden på standardiserade dimensioneringsdata. Detta kan leda till att marknaden för seriösa tillverkare av Sewage Treatment Plants blir ofördelaktig, genom att det öppnar upp för tillverkare vars anläggningar har sämre förutsättningar att prestera i enlighet med dess typgodkännande. Således är risken påtaglig att en stor del av dagens anläggningar ej lever upp till utsläppskraven.

Nyckelord: Avloppsvatten, Svartvatten, Gråvatten, Fartyg, SjöfartPublikationen registrerades 2013-07-08. Den ändrades senast 2013-07-08

CPL ID: 179961

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek