In English

En undersökning av förutsättningarna för en biogasanläggning vid en planerad RAS-anläggning

A study of the feasibility of a biogas plant at a planned RAS-facility

Lucas Wideman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 65 s.
[Examensarbete på grundnivå]

På uppdrag av Effector Scandinavia AB har kandidaten undersökt förutsättningarna för en biogasanläggning till projektet Fiskfabriken. Förutsättningarna undersöks genom att besvara frågeställningar kring energimängd, substratblandning, rötrest, biogasanläggningens funktion och konstruktion, uppstart och miljöpåverkan. Teori inom ämnet har inhämtats från Chalmers Tekniska Högskolas databaser och Google Scholar. Ytterligare fördjupning i ämnet har skett via intervjuer och e-post kontakt med fackkunniga. På RAS-anläggningen Fiskfabriken blir det restprodukter i form av slam från tankar och filter och fiskrester. Restprodukterna bildar tillsammans med kolhaltigt tillsatsmaterial den tänkta substratblandningen. Energin från biogasanläggningen skall användas i Fiskfabriken som har behov av el och värme. Ett exempel på en biogasanläggning ges i avhandlingen. Anläggningen i exemplet är av enkel typ, så kallad ”gårdsanläggning”. Biogasen kan utnyttjas i ett kraftvärmeverk och i en gaspanna. Rötresten, vilket är namnet för substratblandning efter rötning, kan beroende på innehåll av gifter användas som biogödsel i jordbruket. I biogasanläggningen kan det årligen produceras ca. 603 000 kWh el och 1 029 000 kWh värme som kan utnyttjas i Fiskfabriken. Det motsvarar 61 % av elbehovet för byggnad och utrustning samt 26 % av energibehovet till RAS-anläggningen. Eftersom Fiskfabriken ännu är i planeringsskede saknas viktig data. Viktig data som saknas är till exempel tankslammets egenskaper, placering av anläggningen, exakt gasutbyte för substratblandningen och rötrestens innehåll. Som substitut har värden från liknande rapporter och studier använts. Vissa uppgifter har även antagits. I kalkylen i Bilaga 2 kan variablerna ändras till korrekta värden för Fiskfabriken vartefter de bestäms. Avhandlingen bör trots detta ge en bra bild av hur en biogasanläggning vid Fiskfabriken kunde fungera.

Nyckelord: Biogas, restprodukter, slam, fiskrester, rötrest, RAS, kraftvärmeverkPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek