In English

Maskinrumergonomi – En studie av fartygsdesignens påverkan på den fysiska arbetsmiljön och arbetsuppgifternas utförande

Ronel Martinez ; Shunjun Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet i maskinavdelningen ombord ett fartyg är ofta krävande på grund av tuffa fysiska arbetsförhållanden, särskilt när det gäller obekväma arbetsställningar. Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen fort gått framåt, vilket har lett till mindre besättningar ombord. På grund av en mindre optimal design av maskinrummet har ibland arbetsuppgifter tagit längre tid, då besättningar tvingas ”arbeta runt” designen för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Syftet med denna studie är att undersöka hur och i vilka situationer besättningsmedlemmar tvingas använda sig av alternativa lösningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt vilka risker de upplever att de utsätts för. Statistiken visar att sjömän är en olycksdrabbad yrkesgrupp och maskinrummet är en tuff arbetsplats. Dessutom har maskinbesättningar högst skadefrekvens bland ombordanställda och risken att skada sig är 50 % mer jämfört med övriga besättningsgrupper. Semistrukturerade intervjuer har använts för att samla in data. Urvalet av respondenter har varit slumpvist ur den population av sjömän som valt att besöka Rosenhill Sjömanscenter vid hamnuppehåll i Göteborg. En kvalitativ analysmetod har använts för att analysera intervjuerna och har resulterat i ett antal kategorier. Resultatet av denna studie visar att maskinbesättningar någon gång har behövt anpassa sig till maskinrummets design för att kunna genomföra sina uppgifter, för att designen inte alltid stödjer uppgifternas innehåll. Konsekvenserna med detta blir att man tvingas improvisera och hitta på egna lösningar. Detta leder till att besättningar riskerar att få en ökad fysisk belastning. Vi vill därför att fler sjöman ska bli medvetna om hur viktigt det är att skeppsbyggnaden och designen anpassas till uppgifterna som skall utföras.

Nyckelord: ergonomi, arbetsmiljö, fartyg, maskinrum, design, fysisk, arbeta runt etc.Publikationen registrerades 2013-07-08. Den ändrades senast 2013-07-08

CPL ID: 179953

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek