In English

Ett explosionsfritt vevhus – En studie om möjligheten att skapa en obrännbar miljö i vevhuset på fartygsmotorer för att förhindra eller förmildra konsekvenserna vid en eventuell vevhusexplosion

A crankcase free from explosions. – A study about the possibility to create an inert environment in the crankcase of marine engines to prevent or mitigate the consequences of a crankcase explosion

Krister Blom ; Marcus Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 44 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I ett vevhus på en kolvmotor cirkulerar hela tiden stora mängder smörjolja och om det blir problem t.ex. med att ett lager börjar gå varmt kan stora mängder av denna olja omvandlas till en brännbar gasdimma som i närvaro av en tändkälla kan explodera. På motorer med stora vevhusvolymer kan detta få förödande konsekvenser med stora materiella skador och medföra faror för personal i närheten. För att minska risken för att detta ska inträffa undersöks i detta arbete möjligheten att fylla vevhuset med en inertgas som ska skapa en obrännbar miljö som omöjliggör eller förmildrar en eventuell explosion. För att undersöka denna möjlighet har litteratur inom området och liknande tillämpningsbara områden genomsökts och samtal med fackkunniga från branschen har genomförts där relevant information saknats. Resultatet har sammanställts till en teoretisk bas som har analyserats och jämförts utifrån frågeställningen. Författarna har funnit att det finns flera möjliga metoder för att åstadkomma ett inertgasskyddat vevhus. Bland dessa finns rena nyinstallationer och möjligheter att utnyttja befintligt installerad utrustning. Förutom att undersöka den fysiska och tekniska aspekten om ett inertgassystem som skyddar vevhuset är möjligt har även säkerhetsaspekten för personal som arbetar med eller omkring anläggningen undersökts. Detta arbete riktar sig främst till marina applikationer men stora delar av arbetet har även stor relevans även för landbaserade anläggningar och applikationer.

Nyckelord: Vevhus, vevhusexplosion, explosion, inertgas, kvävgas, oil mist, oljedimma, syrefattig förbränningPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179950

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek