In English

Gaskombianläggningar på fartyg - En jämförande studie mellan gaskombianläggningar och lågvarviga dieselmotorer

Combined gas turbine/steam turbine system on ships - Combined gas turbine/steam turbine system versus low speed diesel engines

Alexander Höyer ; Johanna Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 54 s.
[Examensarbete på grundnivå]

På senare tid har olika metoder för framdrivning av fartyg diskuterats inom sjöfartsnäringen. Lågvarviga dieselmotorer har hittills dominerat i valet för framdrivning av stora containerfartyg då dessa motorer har en relativ hög verkningsgrad. Idag finns det hårda miljökrav i SECA - områden som kommer att skärpas vilket tvingar motortillverkarna att utveckla de lågvarviga dieselmotorerna för att dessa motorer skall klara av regleringen på deras utsläpp. I denna rapport presenteras en kvalitativ studie där det undersökts om en gaskombianläggning (gasturbin kombinerad med en ångcykel) kan vara ett bättre alternativ än en lågvarvig dieselmotor i fråga om verkningsgrad och möjligheten att klara miljökraven. Vetenskapliga studier som tidigare gjorts om gaskombianläggningar har studerats med syftet att finna och analysera de faktorer som påverkar valet av framdrivningssystem. Styrkanden av teori och resultat har fåtts genom en semistrukturerad intervju med forskare inom området. Resultatet visar att valet av framdrivningssystem beror på fartygets eleffektbehov och möjligheten att utnyttja den extra effekt som fås från ångcykeln och på så vis öka verkningsgraden, bränslepriser samt möjligheten att klara miljökraven.

Nyckelord: Gaskombianläggning, Lågvarviga dieselmotorer, COGES, Dellaster, VGV (variable inlet guidevanes), VAN (variable area nozzle), Ångcykel, Kombinerade systemPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek