In English

Studie kring dieselelektrisk framdrivning av fartyg - Undersökning av alternativa dieselgeneratorer

A study about diesel electric propulsion on ships - Examination of alternative diesel generators

Christian Gustavsson ; Anders Göransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett alternativ för elgenereringen ombord på dieselelektriska fartyg skulle kunna vara att använda tvåtakts tvärstycksmotorer. Dessa motorer har fördelen att de har en lägre specifik bränsleförbrukning än de fyrtaktsmotorer som idag används på dieselelektriska fartyg. Men tvärstycksmotorerna har även en del nackdelar såsom större storlek och högre vikt. Att tvärstyckmotorn arbetar vid ett lägre varvtal än fyrtaktsmotorerna ställer även andra krav på generatorn. En generator som ska klara att lämna rätt frekvens vid detta låga varvtal har stor diameter och kanske inte lämpar sig att installeras på fartyg. Denna rapport visar på ett alternativt elsystem för att kunna använda en mindre generator och ändå tillgodose det låga varvtalet. Detta alternativa elsystem består av en generator som är byggd för ett högre varvtal än det som tvärstyckmotorn levererar. Ut från generatorn fås en växelspänning med lägre frekvens än vad förbrukarna ombord kräver. Växelspänningen likriktas direkt efter generatorn innan den distribueras ut till förbrukarna. Vid varje förbrukare sitter sedan en frekvensomformare som gör om likspänningen till en växelspänning med rätt frekvens. För att komma fram till resultatet har tre olika metoder använts. Först och främst har en litteraturstudie genomförts där relevant information har eftersökts i vetenskapliga databaser och böcker. Detta har utgjort grunden för rapporten. Då enbart litteraturstudien inte räckt till för att ge svar på frågor som uppkommit under arbetet med rapporten, har även intervjuer och experiment utförts.

Nyckelord: Dieselelektrisk, dieselgenerator, fartyg, tvärstycksmotorPublikationen registrerades 2013-07-08. Den ändrades senast 2014-03-14

CPL ID: 179945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek