In English

Högspänning på fartyg

High voltage on ships

Victor Abrahamsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 71 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med rapporten är att göra kommande studenter medvetna om vad högspänning är, hur den skall handhas och vilka risker som föreligger. Rapporten tar även upp viss bakomliggande teknik, det vill säga hur och med vilka hjälpmedel spänning och ström formas för att tillämpas i en högspänningsapplikation som till exempel ett fartygs framdrivning. Rapporten nämner också högspänningskablar och vilka fenomen och förluster som de högre spänningarna ger upphov till. Högspänning används främst för att minska effektförluster vid transport av stora effekter. Genom ökad spänningsnivå kommer den ström som transporters genom en kabel minska för en given effekt. Tekniken har använts på landsidan under lång tid men betraktas som relativt ny inom sjöfarten. Man räknar med att tekniken kommer att bli allt vanligare då effektförbrukningen stiger och man hittar nya användningsområden. Framdrivning är ett vanligt användningsområde för högspänning men högspänningstekniken kan också användas i samband med bland annat bog- och akterpropellrar, luftkonditioneringsanläggningar och lastpumpar. Rapporten mynnar ut i en slutsats. Då högspänning innebär stora risker för den personal som kommer i kontakt med den, behöver besättningen således vara utbildade och ha god kännedom om de risker som arbete med högspänning innebär.

Nyckelord: Marin högspänning, säkerhet, framdrivning, högspänningsteknik, högspänningskablarPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179944

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek