In English

USA:s tid som ledande råoljeimportör är snart förbi - En studie om hur sjöburen import av råolja till USA kommer att förändras i framtiden

U.S. era as the leading crude oil importer is soon over - A study about how the seaborne crude oil imports to the U.S. will face future changes

Erik Bråfelt ; Ted Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 43 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Hydraulisk sprickbildning är en modern teknik som möjliggör en bredare utvinning av råolja ur bergarten skiffer. I USA används tekniken i stor utsträckning och under 2012 producerades den största kvantiteten råolja sen utvinnandets början 1859 vilket ger enligt ger USA möjligheten att bli värdlens störta oljeproducent år 2020. USA som är och under lång tid har varit världens största råoljeimportör kan i dagsläget bevittna de lägsta importsiffrorna sedan 1992. Detta faktum för med sig negativa konsekvenser för den sjöburna råoljehandeln mellan USA och råoljeexporterande länder. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur mycket den sjöburna råoljeimporten kommer att minska samt vilka faktorer som bidrar till minskningen. Vidare är syftet att undersöka hur den minskade sjöburna råoljeimporten till USA kommer att påverka råoljetankbranschen. För att uppnå uppsatsens syfte har författarna utgått ifrån en allmän fråga som riktlinje vartefter sekundärdata i form av artiklar och statistik samlats in, analyserats och kategoriserats. Författarna har kommit fram till att den sjöburna råoljeimporten kommer att minska och detta i takt med att den amerikanska skifferoljeutvinningen ökar. Det råder emellertid osäkerhet vad det gäller minskningens omfattning då hänsyn till flertalet ovissa faktorer måste beaktas. Faktorerna omfattas bland annat av framtida teknik, skifferoljereservens omfattning, utveckling av infrastruktur i det amerikanska inlandet. Fastställt i studien är emellertid att sjöfartens råoljesegment måste anpassa sig till nya förutsättningar.

Nyckelord: Skifferolja, hydraulisk sprickbildning, USA:s minskade råoljeimport, framtidsutsikt, sjöfart, råoljetankermarknaden, råoljetankfartygPublikationen registrerades 2013-07-08. Den ändrades senast 2013-07-08

CPL ID: 179943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek