In English

Gasturbiner och kraftvärmeanläggningar som reservkraft - Ett utredande arbete om gasturbiner och kraftvärmeanläggningar är ett alternativ som reservkraft

Gas turbines and cogeneration plants as auxiliary power - A study to determine if gas turbines and cogeneration plants are an alternative to use as auxiliary power plants

Linus Brossberg ; Lucas Keogh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 40 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet besvarar frågan ”Kan gasturbinen och kraftvärmeanläggningar vara ett alternativ som reservkraft på svenska sjukhus?”. Ett stort intresse för gasturbiner är vad som ledde oss fram till frågan samt vår undran varför inte gasturbiner används mer som reservkraftaggregat, idag används till exempel dieselaggregat på de flesta sjukhusen. Frågan besvaras genom en litteraturstudie där vetenskapligt material, såsom publikationer i tidskrifter och böcker studeras. En intervju hos WSP har genomförts, WSP är ett företag som delvis sysslar med installation av reservkraft. Genom intervjun kunde de ge sina åsikter och erfarenheter kring reservkraft och gasturbiner. Rapporten samlar ett resultat kring olika aspekter som är avgörande för att besvara frågeställningen. Några av dessa faktorer är underhållet, kostnaderna och driftsäkerheten på både gasturbinen samt kraftvärmeanläggningen. I underhållskapitlet besvarar rapporten varför det visar sig att underhållet är lågt för en anläggning som ligger stilla majoriteten av tiden. I kostnadskapitlet jämförs olika kostnader som visar att gasturbinen är ett klart billigare alternativ än konkurrerande dieselmotoranläggningar. I driftsäkerhetskapitlet visar det sig hur gasturbinen har blivit väldigt mycket bättre på de senaste åren vilket gör den klart tillräckligt drift- och startsäker för att kunna användas till reservkraft. Rapportens slutsats visar att gasturbinen och kraftvärmeanläggningar skulle kunna vara ett alternativ som reservkraft både på industrier och sjukhus där el och värmebehovet är högt och prioriterat.

Nyckelord: Gasturbin, GT/CHP-anläggning, kraftvärmeverk, värmeverk, sjukhus, industri, vetenskaplig, reservkraft, hetolja och ångaPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179939

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek