In English

Kärnkraftsdrift av fartyg - En dröm från sextiotalets framstegsoptimism eller fortfarande en aktuell fråga

Nuclear power operation of ships - A dream from the sixties or still an up-to-date question

Tobias Sandberg ; Daniel Odenmalm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med rapporten är att undersöka om den kommande generation IV reaktorer kan komma att bli aktuell för framdrivning av fartyg i framtiden. Reaktorerna undersöks och jämförs ur ett tekniskt och säkerhetsmässigt perspektiv med inriktning mot sjöfart. Metoder som använts är främst litteraturstudier samt extern kompetens från Imre Pazsit, professor i nukleär teknik på Chalmers Tekniska Högskola. Att hålla en hög säkerhetsnivå på både konstruktion, operation och handhavande är av yttersta vikt då följderna av en olycka kan bli mycket allvarliga. Utbildning och kompetens måste därför hålla en hög nivå. Reaktorn ska klara att hålla inneslutningen intakt i alla tänkbara situationer som kan uppkomma på ett fartyg. Sex olika reaktorer (gaskyld, blykyld, smältsalt, natriumkyld, superkritisk vatten och högtemperatur) från generation IV undersöks och vi anser att tre av dessa reaktorer är extra intressanta (gaskyld, blykyld och smältsalt). Gaskyld snabbreaktor valdes på grund av dess höga temperatur på utgående kylmedium samt dess höga passiva säkerhet. Dess höga leveranstemperatur gör den dessutom mycket lämpad för en hybridlösning med bränslecellsteknik. Den blykylda reaktorn har fördelen att vara beprövad inom det militära och har en mycket hög passiv säkerhet samt en kompakt design. Smältsaltreaktorn är mycket lämplig på grund av dess passiva säkerhet samt dess goda egenskap att bränslemängden kan begränsas till ett absolut minimum. Slutsatsen är att införandet av generation IV reaktorer i handelssjöfarten är möjlig ur ett rent tekniskt perspektiv. Kärnkraftsdrift är inget nytt och framtidens teknik gör att den återigen blir intressant då den är både säkrare och effektivare än dagens reaktorer. Det finns dock stora hinder kvar att överbrygga, inte minst inom den politiska kärnkraftsdebatten.

Nyckelord: kärnkraft, framdrivning, fartyg, generation IVPublikationen registrerades 2013-07-08.

CPL ID: 179934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek