In English

Anslutning av ny havsbaserad vindkraft från Hakefjord till regionnätet - Utredning av vindplats Göteborg

Connection of offshore wind farms from Hakefjord to the regional network - Investigation of Vindplats Göteborg

Magnus Ljung ; William Lak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 62 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Göteborg satsar på att bli en grönare stad och planerar därmed på att bygga ut en vindkraftspark vid Hake fjord. Göteborgs Energi Nät AB (GENAB) har fått i uppdrag att lösa hur man ska gå tillväga från generatorsidan ända fram till regionnätet. Uppgiften är att utreda vilka komponenter som skall väljas, hur kablarna skall förläggas och hur det blir så ekonomiskt som möjligt. Eftersom det är en vindkraftspark som skall byggas och det är en förnyelsebar energikälla, har andra aspekter på miljövänligt tänkande som materialval hafts i åtanke på val av komponenter. Under arbetets gång var det många dialoger med experter inom olika områden. I dagens existerande nät användes ett program som är vanligt i Göteborgs energi där programmet räknar ut kortslutningseffekten samt avstånden mellan de landbaserade vindkraftsverken och transformatorstationen enligt figur 8 för att få en överblick över systemet. Det här arbetet utreder hur vindplats Göteborg kan projekteras. Analyser om komponenter och slutsatser är tydligt beskrivet varför just en specifik komponent valdes. Två luftisolerade ställverk skall placeras inomhus på Risholmen i Göteborg där sjökablar med effekten 3 × 20 MW från havsbaserad vindkraft skall kopplas in i ett 33 kV ställverk. Landbaserade vindkraftverk med totala effekten på 15 MW är placerade runtomkring Risholmen samt Hjärtholmen skall kopplas in i ett 10 kV ställverk. En trelindningstransformator på 80 MVA skall sedan transformera upp spänningen till 130 kV till regionsnätet. De nuvarande kablarna skall placeras om från de landbaserade vindkraftsverken till transformatorhuset. Kablarna förläggs i rör i mark samt armeras i hav. Nyckelord: kabel, vindkraft, ställverk

Nyckelord: kabel, vindkraft, ställverkPublikationen registrerades 2013-06-27. Den ändrades senast 2013-06-27

CPL ID: 179411

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek