In English

Att arbeta till sjöss - Vad motiverar svenskar att välja och behålla sjömansyrket?

To work at sea - What motivates Swedes to start a career at sea and keep it?

Veronica Granlund ; Ramm Vansvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 77 s.
[Examensarbete på grundnivå]

2008 kom den första rapporten från Shiptalks undersökning ”Life at Sea – Seafarer Attraction and Retentention Survey”. I rapporten presenteras vad respondenterna i den internationella studien anser är det viktigaste respektive värsta med livet till sjöss, varför de en gång gick till sjöss och vad som får dem att stanna kvar (Shiptalk, 2008). Rapporten visar intressanta resultat och att göra en liknande undersökning med fokus på svenska sjömän föreföll vara en värdefull idé. Med hjälp av en internetbaserad enkät var det möjligt att erhålla svar från nästan hundra aktiva sjömän på vad som fick dem att gå till sjöss och vad som får dem att stanna kvar. För att få ett annat perspektiv på undersökningen intervjuades tre av de sjömän som svarat på enkäten. Intervjuer genomfördes även med olika branschorganisationer för att få deras synpunkter på enkätsvaren och vad de anser om framtiden för svenska sjömän. Resultaten visar att svenska sjömän är förhållandevis nöjda med sitt yrkesval och många stannar kvar till sjöss för att de trivs med arbetet. Att jämföra resultaten från den föreliggande studien med Shiptalks undersökning (2008) visade sig vara svårt, eftersom de svenska förhållandena för sjömän ofta håller högre standard än de gör för sjömän från andra nationer. Det gör att svenska sjömän prioriterar annorlunda gällande bland annat förmåner. När det gäller framtiden för svenska sjömän så råder det delade meningar både mellan de olika branschorganisationerna och mellan sjömännen. Majoriteten är dock överens om att det finns hopp för svensk sjöfart bara den lyfts fram och politikerna inser betydelsen av det svenska sjöfartsklustret.

Nyckelord: sjöfart, sjömän, motivation, rekrytering, retention, levnadsförhållanden ombordPublikationen registrerades 2013-04-12. Den ändrades senast 2013-04-12

CPL ID: 175659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek