In English

En kartläggning av den globala handeln med Liquefied Natural Gas, LNG

Oskar Waahler ; Daniel Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 109 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Det här arbetet handlar om den globala handeln med Liquefied Natural Gas, LNG. LNG är naturgas som har gjorts flytande och består till mer än 90 % av metan. Sedan den första kommersiella transporten ägde rum år 1959 har den globala handeln av LNG ökat. Mellan 1980-2011 ökade den globala handeln av LNG med nära 1000 %. Under samma tidsperiod har den globala kända naturgasreserven ökat med mer än 150 %. Antalet exportörer och importörer av LNG förutspås att öka i framtiden och under 2010 kondenserades ca 10 % av världens totala utvinning av naturgas för att exporteras i form av LNG. Focus i det här arbetet har lagts på att kartlägga importerande och exporterande länder samt rederier som sköter själva sjötransporten av LNG. En kartläggning har gjorts med syfte att beskriva samt förklara den globala handeln med LNG. Teorin i arbetet utgörs av fakta om gas samt en beskrivning av de tekniska aspekter som omgärdar distributionen av LNG. Vår resultatdel baseras på statistik som framkommit vid sammanställningen av rapporter publicerade av olika aktörer med koppling till handeln med LNG. I diskussionen belyses att den främsta orsaken till att det förekommer en global handel med LNG är att de importerande länderna vill nyttja LNG för energiproduktion. Själva sjötransporten av LNG förmedlas av nära 40 olika rederier med en gemensam flotta av ca 360 LNG-tankers. Under skapandet av det här arbetet har det framkommit att handeln med LNG förmodligen går en ljus framtid till mötes. Denna slutsats baseras bland annat på att den globala reserven av naturgas ökar, den globala energikonsumtionen förutspås att öka samtidigt som tekniken utvecklas och blir mer lättillgänglig vilket gör att fler länder har möjlighet att ansluta sig till den globala handeln med LNG.

Nyckelord: LNG, Liquefied Natural Gas, Naturgas, Global handelPublikationen registrerades 2013-04-12. Den ändrades senast 2013-04-12

CPL ID: 175658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek