In English

Akut psykiskt omhändertagande vid incidenter till sjöss

Elias Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 75 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Olyckor är vanliga inom sjöfarten. För den akut medicinska behandlingen finns god beredskap och tydliga riktlinjer. För den akut psykiska behandlingen saknas klara råd. Denna studie undersöker rådande riktlinjer och praxis för det psykiska stödet. Studien syftar på att klargöra vad det finns för möjlighet att utveckla det psykiska stödet i det akuta skedet efter en incident ombord på svenska fartyg. Människan reagerar på en traumatisk händelse på ett speciellt sätt och det kan behövas psykisk hjälp för att återhämtas. Arbetet tar upp området psykisk första hjälp med bland annat olika former av interventioner efter en incident. Intervjuer har genomförts med två rederier för att undersöka deras tillvägagångssätt vid en olycka. Dessa resultat har jämförts med en landbaserad organisation för att undersöka eventuella skillnader. Rederierna har planer för att lösa en kris. Resultaten är att båda rederierna utnyttjar sig av Företagshälsovårdens resurser för psykisk hjälp. Båda rederierna saknar rutiner för krisstöd ombord men följer den lagstiftning som finns. Rekommendationen är en implementering av råd om akut krisstöd ombord i SMS-systemet. Genom att delvis behandla krisen ombord kan återhämtningsprocessen att gå lättare. Som ett jämförande händelse används Estoniakatastrofen. Slutsatserna som kan dras är att det saknas råd för hur psykisk hjälp skall genomföras ombord. Det underlättar att ha en plan med grundläggande tillvägagångssätt vid en krissituation. Ett införande i reglerna av någon form av samtal är att rekommendera.Publikationen registrerades 2013-04-12. Den ändrades senast 2013-04-12

CPL ID: 175656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek