In English

Anslutning av vindkraftpark till befintligt nät

Anders Nutti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 54 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Detta examensarbete är utfört på Fortum Service AB samt Fortum Distribution AB i Kungsbacka. När en förfrågan om anslutning av en produktionsanläggning kommer till elnätsägaren är det elnätsägarens skyldighet att göra beräkningar om huruvida nätet behöver förstärkas eller inte. Uppgiften för examensarbetet var att se på vilket sätt en planerad vindkraftanslutning kan påverka elkvaliteten samt att se på kabelsträckningar. Även alternativa anslutningar och grov kostnadskalkyl skulle presenteras. För elkvalitetsberäkningarna användes AMP och ASP som är riktlinjer för anslutning av produktionsanläggningar till elnätet. Data om kraftverken följde med uppdragsbeskrivningen. Det presenteras olika kabelsträckningsalternativ i rapporten. För de olika sträckningarna görs även en jämförelse mellan konstruktionsspänningsalternativen 12 och 24 kV. Vid val av den högre spänningsnivån tillkommer ökade kostnader för ombyggnation eller nybyggnation av fördelningsstation. Vid val av 24 kV minskar förlusterna i näten men anläggningskostnaderna ökar vilket sammantaget gör att det ekonomiskt är fördelaktigast att använda konstruktionsspänningen 12 kV vid anslutning av vindkraftparken. I rapporten framkommer det att vid val av kabel är det fördelaktigast att använda kablar med ledararean 240 mm2 trots att andra ledarareor är fullt tillräckliga för distribution av el från vindkraftverken. Resultatet grundar sig på en kombination av investeringskostnader, effektförluster i kablarna och vindkraftverkens beräknade livslängd. Elkvalitetsmässigt finns det inget hinder för anslutning av vindkraftverken till samma skena som elkunder är anslutna till. Det är dock lämpligt att vid en ombyggnation av fördelningsstationen i Fjärås lägga till en skena så att en separation mellan konsumtion och produktion av el kan ske.Publikationen registrerades 2013-02-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek