In English

Studie av problem och förslag på lösningar vid frekvensstyrning av motorer

Daniel Molnar ; Jonas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 30 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Föreliggande examensarbete behandlar på uppdrag av Sweco, den tekniska bakgrunden och undersöker viktiga parametrar som inverkar vid varvtalsreglering av växelströmsmotorer. Huvudparametrarna är motoreffekten, motorkabelns längd och IT-/TN-jordade nät. Rapporten sammanfattar och beskriver problem som vanligen uppstår samt de olika skyddsåtergärder som används, huvudsakligen filter. Resultatet sammanfattas i en matris som är menad att ge lösningsförslag till ovanstående problem vid flertalet olika driftfall. Matriserna bygger på sammanställningar av information från ABB, Vacon och Siemens. Simulationer som utförts i PSCAD, granskar olika filters inverkan på driftmöjligheterna av ett typfall med en 90kW motor och det vid olika kabellängder. Rapporten behandlar endast system där motorn matas med 400V trefas växelström. Arbetet har resulterat i en användarvänlig matris vilken ger vägledning och lösningsförslag för flera vanliga problem. Simuleringarna verifierar och fördjupar förståelsen av de tekniska skillnader ett system utsätts för då olika filter används.

Nyckelord: Frekvensstyrning, 400V asynkronmotor, kabellängdPublikationen registrerades 2013-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 171668

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek