In English

Insatsinstruktioner vid brandtillbud inom Göteborgs oljehamn

Marcus Carlsson ; Gustav Melin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 54 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Vår avsikt med examensarbetet är att erhålla större förståelse för nödrutiner generellt, hur de är uppbyggda av lagar, regler och instruktioner vid en större oljehamn i Sverige. Fortsättningsvis vill vi använda de kunskaperna vi erhållit och skapa nya uppdaterade brandchecklistor för Skarviks- och Ryahamnens oljeterminal, Göteborgs Hamn. Vi vill skriva och utvärdera brandchecklistor för de två fallen: • Brand ombord på tankfartyg vid kaj. • Brand på terminalområdet. Det är viktigt att Göteborgs Hamns personal med ansvar och befälsställning kan agera rätt vid en brand. Brandchecklistan skall finnas som stöd för beslut och åtgärder i en stressad situation. Det är viktigt för terminalen, kunderna, fartygen och övriga parter direkt involverade, exempelvis Räddningstjänsten, bogserbåtar, Port Control och övriga Sjöfartsmyndigheter. Examensarbetet inleds med en teoretisk bakgrund för att därefter presentera resultatet av intervjuer med berörd personal. Slutligen fastställs ett färdigt förslag på en lämplig brandchecklista för Skarviks- och Ryahamnen baserat på examensarbets resultat. Viktiga aspekter är layout, användarvänlighet och anpassning för rådande område och verksamhet.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167732

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek