In English

Den svenska handelsflottans beredskap inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen

Louice Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett ikraftträdande av barlastvattenkonventionen skulle innebära att fartyg från och med 2016 måste uppfylla regel D-2 i konventionen. Regel D-2 ställer krav på utsläpps innehåll av fartygs barlastvatten med avseende på patogener och organismer. Lösningen på D-2 kommer sannolikt innebära att flertalet fartyg måste installera ett typgodkänt behandlingssystem ombord som renar barlastvattnet till godkända gränsvärden. Rapportens syfte är därför att kartlägga beredskapen ur tre olika rederigruppers perspektiv inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen. Rapporten belyser även rederiernas syn på ett hypotetiskt ikraftträdande. För att uppskatta beredskapen har två huvudsakliga metoder använts; litteraturstudier och intervjuer. Resultatet av studien pekar på en varierad beredskap mellan de tre olika rederigrupperna, men enligt undersökningen är det idag uppskattat att omkring 10 % av den svenska handelsflottans fartyg har ett behandlingssystem för barlastvatten installerat.

Nyckelord: Barlastvattenkonventionen, BWMC, Främmande arter, BarlastvattenPublikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167728

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek