In English

Kan utvärdering av Marine Resource Management genomföras med beteendemarkörer?

Max Ed ; Stefan Lindblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 58 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Bridge Resource Management (BRM) ska i framtiden i någon form utvärderas, enligt Standards of Training Certification and Watchkeeping (STCW) för sjömän 2010 års Manilla amendments (International Maritime Organisation, 2011). STCW är en omfattande uppsättning av internationella förordningar för att säkerställa högsta möjliga standard, så att sjömännens kompetens upprätthålls globalt. I denna empiriska studie har ett undersökningsunderlag tagits fram för utvärdering av ledarskapsbeteenden ombord på fartyg. I Marine Resource Management (MRM) ingår BRM, och det är The Swedish Club som är upphovsmän till MRM‐utbildningen. Vid författandet av rapporten och vid studiens genomförande fanns det inte ett definierat verktyg för hur utvärderingen av BRM beteenden skulle se ut. Därför testar vi att utveckla ett system som bygger på flygindustrins utvärderingssystem för Crew Resource Management (CRM). Huvudfrågeställningen för studien är att undersöka om det går att utvärdera MRM med ett beteendemarkörssystem, liknande det som används för bedömning av beteenden i flygplanscockpiten. En observationsstudie genomfördes ombord på ett färjefartyg för att testa hur väl systemet som tagits fram fungerade i verkligheten. Avslutningsvis så utfördes en analys av resultaten från observationstillfället. Analysen visade att utvärdering av MRM med det framtagna beteendemarkörssystemet är fullt möjligt men att systemet behöver utvecklas rent tekniskt, till exempel observationsprotokollets definierade beteendemarkörer. Analysen visade också att utbildning av observatörer som ska genomföra observationer ombord på fartyg måste ske. Detta betyder att observatörer behöver utbildning i observationsteknik samt observationssystemets uppbyggnad för att vara kapabla att göra rättvisa utvärderingar av observerade MRM beteenden.

Nyckelord: Beteendemarkörer, utvärdering, observation, observationsprotokoll, BRM,Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167726

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek