In English

Övervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem

Fredrik Bengtsson ; Andreas Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 41 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet gjordes för att ge en bild av hur ett marint elsystem skulle kunna göras mer effektivt och servicevänligt då personalen ombord på mindre fartyg ofta saknar högre utbildning inom el och maskinteknik. Frågeställningen har tagits fram med hjälp av egna erfarenheter om problemområden inom el och till viss del av frågor som har uppkommit under arbetets gång. Grundidén, som alltid har varit en röd tråd genom hela arbetet, är frågan om hur ett elsystem kan göras mer lättarbetat och överskådligt. Information har insamlats från litteratur, fältstudier och intervjuer. Intervjuerna har främst varit med personer som är aktiva inom den marina elbranschen. Fältstudier ombord på testfartyget har varit den största och mest krävande delen av informationsinsamlingen. Rapportens slutsats är att det går med ganska enkla ändringar och uppgraderingar att spara både tid och pengar, samt att säkerheten ökar väsentligt.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2017-01-12

CPL ID: 167721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek