In English

En undersökning om varför en nyutvecklad NOx-reducerande produkt installeras på fartyg som redan klarar gällande miljökrav

Mikko Hansen ; Adam Hedström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Att det över huvud taget installeras produkter på fartyg som mildrar deras negativa miljöpåverkan beror på yttre påverkningar. FN-organet IMO:s krav för NOx-utsläpp kommer att skärpas år 2016 vilket betyder att fartyg som faller in under dessa krav behöver anpassas tekniskt. Ett alternativ är att installera en produkt som reducerar NOx-halten i avgaserna. En sådan produkt som är nyutvecklad är Catamiser, en kombinerad avgaspanna och katalysator. Vissa rederier vars fartyg redan klarar av gällande NOx-krav och inte kommer behöva anpassa sig efter 2016 års krav väljer ändå att utföra en installation av NOx-reducerande produkt. Denna rapport undersöker, med fokus på Catamiser, anledningen till detta. Undersökningen utförs genom intervjuer och litteraturstudier. För att förstå produkten Catamiser och dess förutsättningar görs en beskrivning av denna och hur katalysatorer fungerar. Intervjuerna utfördes ombord på fartyget M/T Ternvag under en Catamiser-installation. De personer som intervjuades var personer med relevant anknytning till Catamisern. Enligt undersökningen är en befraktares miljökrav på sin bortfraktare en övervägande faktor till att en NOx-reducerande produkt installeras på ett fartyg som redan klarar av IMO:s gällande miljökrav. Vidare är rederiernas goda relation till tillverkaren den övervägande faktorn till att en specifik nyutvecklad NOx-reducerande produkt väljs.

Nyckelord: NOx-reduktion, SOx-reduktion, Catamiser, MARPOL, SCR, Katalysator, Clean Shipping IndexPublikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167720

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek