In English

Rökdykning på fartyg

Karl Olsén ; Niclas Liss
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 103 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med detta arbete är att kartlägga hur sjömannen uppfattar rökdykning ombord utifrån punkterna Kommunikation, Säkerhet och Samarbete. Detta gjordes genom en enkätundersökning bestående av tio frågor som skickades ut till 11 (olika) svenskägda rederier. Innan detta så gjordes en litteraturgenomgång av lagar och förordningar. 45 enkätsvar inkom, sammanställdes och analyserades. I väntan på att få in svaren kontaktades olika företag och myndighet inom ämnet rökdykning till havs. Detta för att ya reda på deras uppfattning om rökdykning ur perspektivet kommunikation, säkerhet och samarbete. Även svenska räddningstjänsten iland kontaktades för att göra kunna göra en jämförelse mellan rökdykning till havs och iland. Dessutom resulterade dessa personliga kontakter i en sammanställning av rekommendationer om hur man kan förbättra rökdykningen till havs för att får en så säker arbetsmiljö som möjligt. Av de resultat enkäten påvisade kom det fram att det finns en klar majoritet av de aktiva sjömännen som skulle tycka det är bra ifall det infördes fysiska krav för rökdykare. Medan det är lite mer tvetydigt hur man tycker att kommunikationsutrustningen fungerar samt om man behöver standardfraser eller inte vid en rökdykning. Men också att det finns en hel del som är osäkra på vad som ska göras vid en brand eller om ens medarbetare klarar av en skarpinsats eller faktiskt karar av att rädda en själv om det skulle behövas. Våra viktigaste rekommendationer blir att se till att ha en personlig skyddsutrustning som sitter bra, samt att ha kommunikationsutrustning som är integrerad i andningsapparaturen. Nyckelord: rökdykning, kommunikation, säkerhet ombord, samarbete ombord, brandbekämpning.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek