In English

En studie av bullersituationen på Hönöledens färjor

David Lindquist ; Jonas Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 29 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Buller är oönskat ljud och påverkar inte bara hörseln, utan även koncentrationsförmågan och det autonoma nervsystemet. Både Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen har givit ut föreskrifter som behandlar buller och ger gränsvärden för buller. Dessa föreskrifter styrs av Arbetsmiljölagen, Fartygssäkerhetslagen och Arbetsmiljöförordningen. Vanligtvis undersöks buller med hjälp av bullerkarta och denna rapport jämför detta system med dosimetermätning, där man får ut ett ekvivalent värde för mättiden och en kurva som visar trenden under tiden mätning har skett. Bilaga 1 innehåller en genomgång av programmet Blaze som är ett informationsbehandlingsprogram för mätningar med bullerdosimeter. Bilaga 2 innehåller mätresultat från dosimetrarna. Bullersituationen ombord på Hönöledens färjor visade sig vara bra med reservation för längre arbeten i maskinutrymmena.Publikationen registrerades 2012-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 167690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek