In English

Sjötransporter till havsbaserade vindkraftverk

Karin Jersler ; Emma Oskarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport är skriven i syfte att utreda utvecklingen av sjötransporttjänster till havsbaserade vindkraftverk. Utredningen är baserad på Michael Porters femkraftsmodell och är avgränsad till att omfatta utvecklingen för installations - och supplyfartyg på den tyska marknaden. De fem krafterna i Porters modell utgörs av kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från substitut, hot från nya aktörer på marknaden och hinder för nyetablering. För att förstå branschens och den tyska marknadens särskilda förutsättningar har även transportmönstrets utveckling, tyska etableringsplaner och landets energiförbrukning studerats. Resultatet visar på potential till ett stort antal nyetableringar de kommande åren vilket ger goda förutsättningar för ett ökat behov av sjötransporter. Dock föreligger också en rad osäkerheter så som transportmönstrets utveckling, ökande konkurrens mellan fartygsoperatörer och utveckling av den teknik som används i turbiner och vid installation. Dessa osäkerhetsfaktorer skulle kunna medföra en förändring av vilka fartygstyper som krävs, vilket antal fartyg som behövs och antalet fartygsoperatörer på marknaden.Publikationen registrerades 2012-11-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek