In English

Kartläggning av flaskhalsarna beträffande godsinflödet i Älvsborgshamnen

Håkon Vestby ; Philip Eén Ghobadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 47 s.
[Examensarbete på grundnivå]

En hamnterminals förmodligen viktigaste funktion är dess portfunktion, och in- samt utflödet av det gods som dagligen passerar. Kravet på allt modernare system ökar i takt med världens godsvolymer. Sofistikerade system kan i praktiken öka effektiviteten samt helt eller delvis eliminera eventuella köbildningar. Kraven på implementering av nya system för att möta den efterfrågan som finns måste därför alltjämt tillgodoses. Denna studie riktar in sig på att kartlägga de flaskhalsar som återfinns i anslutning till inpassagen vid Älvsborgterminalen i Göteborgs Hamn. Syftet med arbetet har varit att undersöka om de existerar, och i sådana fall var dessa finns. Rapporten innefattar även förslag på förbättringar för att effektivisera godsflödet in i terminalen. Jämförande studier har genomförts i Immingham, Storbritannien samt Kapellskär i Stockholm, för att erhålla inspiration till förslag och förbättringar i Älvsborgshamnen. Arbetet har byggts på en kvalitativ analys i form av direkta observationer i de respektive terminaler som det behandlar. Vidare bygger arbetet till stor del på intervjuer med personer som är verksamma inom respektive terminal. De flaskhalsar som återfinns i Älvsborgshamnen idag är av både teknisk och operationell karaktär. De tekniska flaskhalsarna är kamersystemet och enhetsidentifikationen. Där har arbetet visat att en implementering av ett digitalt kamerasystem är lösningen på den första flaskhalsen. Gällande enhetsidentifikationen så visar denna studie att alternativet kan vara en OCR-teknik. De operationella flaskhalsarna är avståndet samt den åtskillnad som existerar mellan ID-kontrollen samt porten. Vidare återfinns en operationell flaskhals i de antal filer som porten består av, där en utbyggnad av densamma rekommenderas för att klara de fluktuationer som återfinns i godsflödet.Publikationen registrerades 2012-11-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166874

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek