In English

Inlandsdepå för ett linjerederi

Linnéa Seignér
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 36 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna uppsats är skriven inom ämnet logistik. Syftet är att utifrån Stock och Lamberts totalkostnadsmodell undersöka möjligheten för ett linjerederi att använda sin inlandsterminal i jönköpingsområdet även som containerdepå. Det innebär att man utnyttjar terminalen för förvaring av tomma containrar som inte är i bruk för något transportuppdrag. Depån är den del av inlandsterminalen där tomförvaringen sker. Rapporten är skriven som en fallstudie där fenomenet som granskas är huruvida kostnadsposterna i Stock och Lamberts totalkostnadsmodell har en inverkan på depåverksamheten. Primärdata är insamlad genom intervjuer samt kvantitativ data som upplåtits av Linjerederiet. Sekundärdata däremot är inhämtad genom litteraturstudier. Material som granskats är böcker, vetenskapliga artiklar samt enstaka webbsidor inom ämnesområdet för denna rapport. Stock och Lamberts totalkostnadsmodell har använts för att undersöka om en containerdepå i Inlandsterminalen kan vara en bra lösning för Linjerederiet. Modellen har varit ett hjälpmedel för att besvara frågeställningen och underfrågorna.

Nyckelord: Logistik, container, container, inlandsterminal, Stock och Lamberts totalkostnadsmodell,Publikationen registrerades 2012-11-29. Den ändrades senast 2013-04-15

CPL ID: 166870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek