In English

Förändringar i distributionen orsakad av ökad centralisering för DSV i Skåne

Ketevan Dvali ; Emelie Wallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 64 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Vi har undersökt en ny möjlig distributionslösning för DSV Road AB i Skåne. Arbetet ger läsaren en grundläggande förståelse för vilka svårigheter ett företag kan stöta på vid logistikplanering. Företaget har två terminaler och kontor belägna i Malmö och Helsingborg. En sammanslagning och flytt av dessa terminaler planeras, till nya och betydligt större lokaler i Landskrona. Sammanslagningen kommer att leda till en ökad centraliseringsgrad och även förändringar i distributionen. Eftersom den nya terminalen kommer att få större volymer att hantera börjar man i förväg planera nya sätt att lösa hanteringen av godset. De större volymerna kan ge upphov till synergier i form av ökade storskalfördelar om man anpassar hanteringen till de nya förutsättningarna. I det här fallet har vi valt att undersöka vilka effekter det skulle få att köra med konsoliderade transporter mellan terminalen i Landskrona och omlastningsterminal i antingen Skurup, Sjöbo eller Ystad. Alternativet är att direktdistribuera med ca fyra mindre lastbilar till området. Det skulle innebära en helt annan kostnadsbild samtidigt som det påverkar transporttiden. En extra omlastning utgör också en extra risk att godset skadas eller försvinner. De olika förslagen som framförs bedöms utifrån beräknade tider för de olika rutterna och kostnaderna så som transport- och hanteringskostnader. Kostnaderna är kopplade till de olika fordonsstorlekarna, löner, terminalkostnader, den ökade risken för kostnader i samband med skador m.m. Detta ställs sedan mot en grad av resursutnyttjande och fyllnadsgrad och returresans kostnad och fyllnadsgrad. I arbetet diskuteras även för- och nackdelar med brytpunktsdistribution. En omlastningsterminal kommer att lokaliseras och sedan jämförs det med en direktdistribution. Resultatet i arbetet visar att en brytpunktsdistribution inte är det bästa ekonomiska alternativet. Detta beror på att avståndet mellan terminalen och distributionsområdet inte är tillräckligt långt. Kostnaderna skiljer sig marginellt mellan de olika förslagen men direktdistribution blir det billigaste alternativet.Publikationen registrerades 2012-11-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 166844

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek