In English

Utvärdering av en värmeväxlarpanel

Evaluation of a heat exchanger panel

Daniel Andersson ; Ejder Eken
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Projektets syfte var att undersöka en nyframtagen värmeväxlarpanels kyl- och värmeeffekt. Arbetet utfördes åt företaget Panelito i en av Chalmers Fastigheters lokaler där paneler monterades. Vid testerna mättes temperaturer och flöden på luft och vatten in och ut ur systemet under en timmes tid per test. Avgränsningar som gjordes var att testerna inte utfördes enligt ISO-standard, vilket skulle innebära en sluten kammare, stationära förhållanden och noggrant kalibrerad utrustning med mycket små mätfel. Det togs heller inte hänsyn till tryckskillnader i luftsystemet. Kyleffekten blev som bäst 83.0 W och värmeeffekten blev som bäst 211.9 W. Resultaten jämfördes med en annan typ av vanligt kylsystem, kylbafflar. Det visade sig att det krävdes fem paneler för att motsvara effekten av en kylbaffel och att driftskostnaden för panelerna var tre gånger mer än för kylbafflarna.Publikationen registrerades 2012-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 164487

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek