In English

moBil Elbilspool - Implementation av driftoptimering genom dynamisk prissättning i en mjukvaruprototyp för friflytande elbilspooler

Viktor Dahl ; Roland Hellström-Keyte ; Jesper Lloyd ; Marcus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 74 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Friytande bilpooler tillåter envägsresor med start och slut vid vilken parkeringsplats som helst inom ett avgränsat driftområde, vanligen en stadskärna. Till skillnad från traditionella bilpooler, vari bilar alltid ska återlämnas där de hämtats, finns risk att fordon blir olämpligt fördelade. Driftoptimering genom dynamisk prissättning utvecklades i detta arbete med målet att möjliggöra ett kostnadsffektivt sätt att säkerställa tillgänglighet av fordon, och därmed lönsamhet, i friytande bilpooler.

Två modeller för dynamisk prissättning utvecklades, samt implementerades i en prototyp av en IT-lösning för fri ytande elbilspooler. Grunden till den första modellen utgjordes av en verifierad modell för kostnadsminimering av stationsbaserade bilpooler med envägsresor. Modellen är baserad på MILP och hämtades ur Alvina Keks avhandling Decision support tools for carsharing systems with exible return time and stations (2006). Svårigheter i integrationen av dynamisk prissättning föranledde utvecklingen av en ny modell, baserad på koncept från Reinventing the Automobile av William Mitchell et al. (2010).

Resultatet visualiserades i en Android-applikation amnad att köras på en bilmonterad surfplatta. Ytterligare utvecklad mjukvara innefattar en mobilapplikation för Android riktad mot bilpoolens anvandare, samt essentiella applikationer på serversidan, huvudsakligen skrivna i Java.

Erfarenheterna från detta arbete bereder väg för utvecklingen av fullskaliga implementationer av modeller för dynamisk prissättning. För att kunna påvisa faktisk kostnadsminimerande effekt av dylika modeller krävs dock både fältexperiment och beteendeanalys av användare. Modellerna som utvecklades är tillräckligt välbeskrivna for att efterföljande arbeten utifrån denna rapport ska kunna implementera dem för vidare analys och testningPublikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161327

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek