In English

Energieffektiva bostäder i Kurdistan - Förslag på bostadshus i den kurdiska delen av Irak

Energy efficient housing in Kurdistan - Proposals for residential buildings in the Kurdish part of Iraq

Chalang Abdulkadir ; Dennis Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Staden Sulaymaniyah ligger i den kurdiska delen av Irak och har på senare år utvecklats då många valt att flytta från landsbygden till den centrala delen av staden. Nybyggandet sker under tidspress och långsiktigt hållbara lösningar prioriteras inte. Målet är att ta fram ett hus som är anpassat för majoriteten av befolkningen och samtidigt få ett bra och energieffektivt inomhusklimat. En faktainsamling genomfördes för att ge bakgrundsinformation till projektet. Vidare gjordes en planlösning till huset i AutoCAD vilken har använts som grund till utformningen av huset och smarta lösningar. För att få en bättre överblick om hur huset kommer att påverkas under dessa förhållanden har en 3D modell ritats upp i Revit Architecture för att hjälpa få fram skuggstudier över detta område. Efter flera undersökningar av olika materials tillgänglighet på den lokala marknaden valdes material till stomme och isolering. Arbetet har resulterat i ett förslag på ett hus som reflekterar lokal byggnadstradition och samtidigt en energieffektiv lösning på problematiken med för varmt inomhusklimat. Viktiga parametrar som tagits hänsyn till är tillgänglighet av material, klimat och lokal byggnadskultur. ABSTRACT City of Sulaymaniyah is located in the Kurdish part of Iraq and has in later years established. Many have chosen to move from the countryside to the central part of town. New constructions are under time pressure and sustainable solutions do not have priority. The goal is to design a house that is appropriate for most people and also gain a good, energy efficient indoor climate. A compilation of fact was conducted to provide background information to the project. Furthermore, a plan was created in AutoCAD software which has been used as the basis for the design of the house and smart solutions. To get a better view of how the house will be affected under these circumstances. A 3D model was created in Revit Architecture software for better studies about how sun and shadow will affect the object. After several studies on different materials availability in the local market, was material selected for the structure and insulation. This work has resulted in a proposal of a house that reflects its local building traditions, while an energy efficient solution to the problem of too warm indoor climate. Important parameters taken into consideration are availability of materials, climate and local building culture.

Nyckelord: Sulaymaniyah; Irak, Kurdistan; effektivitet; inomhusklimat; kultur, efficiency; indoor climate; culturePublikationen registrerades 2012-06-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek