In English

Vår skolgård! Arkitekturpedagogik som metod för att göra elever delaktiga i en designprocess

Our schoolyard! Architectural pedagogics as a way of making children take part in a design process

Joel Berge ; Anna Sofia Wannerskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek