In English

Inlandssjöfart till Vänernområdet - Analys av miljökonsekvenser för olika fartygstyper

Inland waterway transports to the Lake Vänern area - An analysis of environmental impacts for different vessels

Carl Djurberg ; Jakob Rymark Lehnér
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 41 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Då godsmängderna i Göteborg och inom Västra Götalandsregionen förväntas öka inom de närmsta åren, kommer behovet för transporter öka likaledes. För att skapa en hållbar logistiklösning inom området skulle de inre vattenvägarna kunna vara ett tänkbart alternativ att hantera befintliga och ökade godsmängder på. Följande rapport syftar därför till att analysera, räkna ut och jämföra olika transportalternativs miljöpåverkan vid transport i området med ett särskilt fokus mot tänkbara fartyg vilka skulle kunna trafikera Göta Älv och Vänern. Dessa består av två Vänermax-fartyg med HFO-drift respektive LNG-drift, samt en inlandspråm vilken lyder under EU:s definitioner. Rapporten kommer lyfta fram olika tänkbara miljöeffekter från dessa, dock kommer huvudfokus ligga mot luftemissioner. Genom insamlad information från rapporter i ämnet, dialog med aktörer inom Vänersjöfarten och hjälp från Miljögruppen på Institutionen för Sjöfart och Marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola, har en jämförande studie gjorts för att utvärdera utsläppsmängder från olika transportmedel. De olika utsläppen samt deras lokala, regionala och globala effekter beskrivs. Slutresultatet visar att det eldrivna tåget är överlägset alla andra transportmedel när det gäller emissionsutsläpp. Resultatet visar även att nuvarande Vänermaxfartyg (vilket drivs på HFO) visar sig ha de högsta emissionerna bland de tre analyserade fartygen.

Nyckelord: Fartygsemissioner, Inlandsjöfart, Vänern, Göta Älv, LNGPublikationen registrerades 2012-06-18.

CPL ID: 159098

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek