In English

Metoder för att motverka beväxning på fartygsskrov

Methods for prevention of biofouling on ship hulls

Mattias Forsberg ; Johnny Stare Eisermark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 55 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Beväxning på fartygsskrov är ett stort problem för sjöfarten. Beväxningen leder till ökad friktion mellan fartyget och vattnet vilket leder till ökad bränsleförbrukning och därmed ökade utsläpp till luften. Med bakgrund av detta har vi genomfört en litteraturstudie där vi har studerat en stor mängd källor varav de flesta varit tillgängliga via Chalmers bibliotek. Syftet med detta har varit att ta fram en övergripande text rörande hur beväxningen går till samt hur bottenfärger fungerar för att motverka beväxningen, framförallt med fokus på miljöpåverkan. Beväxningsprocessen sker i flera steg. I det första steget bildas det en hinna av proteiner och kolhydrater längs skrovet. Denna hinna blir sedan grunden för kolonisering av mikroalger och bakterier. Därefter väljer större organismer som havstulpaner, musslor, och makroalger att fästa sig. Sedan 2008 är organiska tennföreningar förbjudna att använda inom IMO:s medlemsländer. Det har tvingat färgtillverkarna att ägna mer resurser till att förbättra och utveckla andra typer av färger. Idag har framförallt koppar ersatt organiska tennföreningar i bottenfärger. Koppar tillsätts tillsammans med giftiga ämnen, dessa bidrar tillsammans till att avliva de organismer som finns längs skrovet. De giftiga ämnena frigörs ur färgen vid kontakt med vattnet och kan även följa med vattenströmmarna långt bort från fartyget, vilket kan medföra att även andra marina organismer än de som växer på fartygsskroven påverkas. Av den anledningen har det även tagits fram giftfria färger. De färgerna fungerar genom att skapa en så ogästvänlig miljö på ytan att organismerna inte klarar av att sätta sig fast tillräckligt hårt. De blir då lätta att skrapa loss antingen med undervattensrobotar eller genom friktion mot vattnet när fartyget förflyttar sig. Eftersom miljölagstiftningarna blir allt hårdare kommer sådana giftfria färger antagligen bli mer vanliga i framtiden.

Nyckelord: biofouling, antifouling, biocider, bottenfärg, organiska tennföreningarPublikationen registrerades 2012-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158903

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek