In English

Ruttplan under lotsning -Ett användbart hjälpmedel eller ett nödvändigt ont?

Passage plan during pilotage -A useful tool or just another must

Jonas Danielsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 53 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete har undersökt hur ruttplaner används under den tid som fartyg framförs i område belagt med lotsplikt. Undersökningen har även omfattat hur användningen påverkar samarbetet mellan fartygsbefälet och lotsen samt hur navigationssäkerheten påverkas. Detta har gjorts för att utröna om det finns ett behov att reformera det sätt på vilket lotsningen genomförs i syfte att öka navigationssäkerheten och förbättra samarbetet mellan lotsen och fartygsbefälet. Till grund för examensarbetet ligger en enkätundersökning som riktat sig till alla aktiva lotsar i Sverige. I denna återfanns en rad frågeställningar som på olika sätt kopplade till de frågeställningar som nämndes i första stycket. Enkätundersökningen möttes av intresse och deltagarantalet blev högt, vilket ger studien hög validitet. Enkätundersökningen kompletteras av en litteraturstudie samt en intervju. Slutsatsen man kan dra från den genomförda studien är att lotsar använder ruttplaner på ett annorlunda sätt jämfört med hur dessa normalt används ombord. Sjöbefäl är vana vid att ha en fysisk plan (här åsyftas både en plan i papperssjökort eller ECDIS) vilken man refererar till för kontroll av bland annat kurser, girpunkter, girradier och kontrollmetoder. Lotsen navigerar i större utsträckning utifrån en ”mental” ruttplan som bygger mer på erfarenhet, lokalkännedom och känsla för lotsområdets nycker. För att navigationssäkerheten skall vara tillfredställande behöver fartygsbefälet följa upp lotsens navigation. Till följd av bristfälligt producerade ruttplaner och andra anledningar brister denna uppföljning ofta eller utebli helt. Samarbetet kring navigationen påverkas således av hur man använder ruttplanen och till följd av det påverkas navigationssäkerheten. En väl genomarbetad ruttplan ger ökade möjligheter för ett bättre samarbete och därmed ökad navigationssäkerhet och tvärt om.

Nyckelord: lots, lotsning, ruttplan, navigationssäkerhet, samarbete, bryggbefälPublikationen registrerades 2012-05-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek